Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Towarzystwo Przyjaciół PSM w Opolu

Aktualne projekty:

"Czas na Moniuszkę! Warsztaty wokalno-instrumentalne i koncerty w wykonaniu uczniów PSM w Opolu oraz członków Jasnogórskiego Chóru Pueri Claromontani w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki" - zadanie publiczne zrealizowane 2019 r. jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.
​​​​


"Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Włochy 2017 - wyjazd" - zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.


"Orkiestra pokoleń" - zadanie finansowane ze środków Miasta Opola, w ramach zadania publicznego pn. "Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych związanych z Jubileuszem 800-lecia Opola"

Happening w Solaris Center

 

 


Cele towarzystwa:
1. Propagowanie kultury muzycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w środowisku,
2. Inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu,
3. Wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli i członków towarzystwa,
4. Inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków różnych specjalności, seminariów, wykładów, warsztatów i kursów muzycznych,
5. Prezentowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego uczniów szkoły w kraju i za granicą,
6. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego i lokalnego,
7. Organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granica oraz miast i regionów partnerskich miasta Opola,
8. Organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, konkursy i inne imprezy muzyczne dla szkoły oraz dla wspierania szkoły,
9. Wspieranie realizacji dydaktycznych i artystycznych programów nauczania szkoły,
10. Wspieranie działań szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością,
11. Współpraca i aktywność w środowiskach osób niepełnosprawnych i starszych; integracja środowisk z wykorzystaniem dostępnych form pomocy,
12. Działalność wydawnicza

Statut towarzystwa

 


Wspomórz nas i odlicz darowniznę

 

OD PODATKU DOCHODOWEGO

Szanowni Państwo!

Od dochodu w rozliczeniu rocznym (PIT) można odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz „Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina” w Opolu.

„Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym  jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.”

Działające przy szkole Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu realizuje wymagane cele i zdania publiczne:

art. 4.1 ustawy Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w  zakresie:   

  • pkt 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • pkt 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Aby odliczyć darowiznę, należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej, a w tytule wpisać „darowizna”.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia
  • oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i KRS

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

 

DANE DO PRZELEWU

Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 18
NIP: 754-277-98-80
Nr KRS 0000230766
Nr konta 85 1020 3668 0000 5102 0113 2224


Kto tworzy Towarzystwo Przyjaciół PSM w Opolu:
Prezes zarządu: Janusz Wyrwał
Wiceprezes: Anna Rożek
Członek zarządu: Hanryka Mikosza
Sekretarz: Joanna Sławińska-Kurdziel
Skarbnik: Agnieszka Spodymek
 KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość