Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Ochrona danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18, 45-084 Opole. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 1. adres poczty elektronicznej: iod@psmopole.pl 
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Żuchaj.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA. 

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki. 
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

​Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 3. usunięcia swoich danych osobowych, 
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, 
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1) ustawowym,
  2) umownym,
  3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość