Kalendarium

20
GRU
08
STY
13
STY
kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Opolu

Opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r., poz. 686)

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

§ 1

 1. W szkole muzycznej I stopnia prowadzony jest nabór do:
  1. cyklu sześcioletniego – specjalność: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, róg, perkusja,
  2. cyklu czteroletniego – specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba.
 2. W szkole muzycznej II stopnia prowadzony jest nabór na specjalności:
  1. instrumentalistyka – cykl  sześcioletni – fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, organy, akordeon, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, eufonium, tuba;
  2. rytmika – cykl sześcioletni;
  3. wokalistyka – cykl czteroletni.

§ 2

Kryteria wiekowe kandydatów do klasy pierwszej:

 1. w szkole muzycznej I stopnia w cyklu 6-letnim - w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
 2. w szkole muzycznej I stopnia w cyklu 4-letnim - w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
 3. w szkole muzycznej II stopnia - w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

§ 3

 1. Rekrutacja kandydatów do klas I-szych odbywa się w terminie od 1 marca do 26 czerwca:
  1. w szkole muzycznej I stopnia na podstawie ujednoliconych testów;
  2. w szkole muzycznej II stopnia na podstawie egzaminu wstępnego (kierunkowego).
 2. Termin badania przydatności oraz egzaminów wstępnych określa dyrektor szkoły.
 3. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły i na stronie internetowej www.psmopole.pl

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych lub badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną oddzielnie dla PSM I st., Filii PSM I st i PSM II st. i wyznacza jej przewodniczącego oraz dokonuje podziału członków komisji według specjalności na zespoły rekrutacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 2. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjnej jest:
  1. opracowanie harmonogramu rekrutacji;
  2. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć;
  3. poinformowanie kandydatów o terminach egzaminu;
  4. ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  5. określenie zakresu egzaminu praktycznego oraz treści z wiedzy ogólnomuzycznej ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych w szkole muzycznej II stopnia;
  6. opracowanie i przygotowanie ujednoliconych testów oraz przedstawienie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;
  7. przeprowadzenie egzaminu wstępnego i badania przydatności;
  8. ustalenie liczby punktów z egzaminu bądź badania przydatności, odrębnie dla każdego przedmiotu według obowiązującej skali, wpisanie do protokołu szczegółowego uzyskanej przez kandydata punktacji łącznej oraz złożenie podpisów komisji według specjalności;
  9. złożenie dokumentacji szczegółowej zgodnie z wprowadzonymi procedurami przez dyrektora szkoły;
  10. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego zbiorczego egzaminu wstępnego lub badania przydatności, obejmującego w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego i badania przydatności oraz uzyskane przez nich punkty oraz sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia muzycznego, podpisanego przez wszystkich członków komisji;
  11. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności i egzaminu wstępnego;
  12. podanie do publicznej wiadomości listy ułożonej alfabetycznie według specjalności zawierającej nazwiska i imiona kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  13. w każdej specjalności komisja może określić różną najniższą punktację warunkującą przyjęcie do szkoły;
  14. na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dyrektor może dodatkowo powołać wskazanego nauczyciela na członka komisji rekrutacyjnej.
 3. Zadaniem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jest:
  1. opracowanie harmonogramu rekrutacji;
  2. wyznaczanie członków komisji odpowiedzialnych za pobranie dokumentacji egzaminów wstępnych i badania przydatności w sekretariacie szkoły;
  3. koordynowanie pracami komisji;
  4. spisanie punktacji łącznej w przypadku egzaminu wstępnego do PSM II st.;
  5. przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności i egzaminu wstępnego;
  6. umieszczenie  adnotacji na liście kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych o terminie podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. g;
  7. przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  8. składanie swojego podpisu na listach, o których mowa w pkt. f i g;
  9. dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
  10. sprawowanie  nadzoru nad dokumentacją badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  11. informowanie  rodziców lub prawnych opiekunów kandydata o wynikach badania przydatności lub egzaminu wstępnego do PSM I i II st. w trybie indywidualnego spotkania.
 4. Protokół zbiorczy oraz protokoły szczegółowe są przechowywane w szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole.
 5. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny.
 6. Zadania zawarte w testach badających przydatność kandydatów do nauki w szkole I stopnia oraz tematy z wiedzy ogólnomuzycznej w szkole II stopnia objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.

§ 5

 1. Podstawowymi warunkami przyjęcia kandydata do kształcenia w szkole I stopnia są:
  1. złożenie wniosku w sekretariacie do dyrektora szkoły w okresie od dnia 1 marca do  dnia poprzedzającego wyznaczony termin rozpoczęcia badania przydatności do nauki  według ujednoliconego wzoru, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. złożenie do wniosku - jeżeli dotyczy kandydata:
   1. oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,
   2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   3. prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   4. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
  3. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – złożenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;
  4. przystąpienie kandydata do badania przydatności;
  5. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu opracowanego przez komisję rekrutacyjną.
 2. Podstawowymi warunkami przyjęcia kandydata do kształcenia w szkole II stopnia są:
  1. złożenie wniosku w sekretariacie do dyrektora w okresie od dnia 1 marca do dnia poprzedzającego wyznaczony termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych według ujednoliconego wzoru wraz z:
   1. zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie z zastrzeżeniem
    • w specjalności wokalnej – wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z  zakresu audiologii i foniatrii;
    • w specjalizacjach instrumentów dętych – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii;
  2. przystąpienie do egzaminu wstępnego;
  3. uzyskanie określonej przez komisję rekrutacyjną ilości punktów z każdej części egzaminu;
  4. złożenie, jeżeli dotyczy kandydata:
   1. oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,
   2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   3. prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   4. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

§ 6

 1. W szkole muzycznej I stopnia w pierwszym etapie rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki  przeprowadzonego badania przydatności:
  1. badanie przydatności polega na sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie (warunki manualne i inne), oraz sprawdzeniu uzdolnień muzycznych na podstawie testu opracowanego odrębnie dla poszczególnych cyklów nauczania;
  2. w teście zawarte są zadania badające predyspozycje do gry na instrumencie według kryterium: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, warunki manualne i inne.
 2. W szkole muzycznej II stopnia w pierwszym etapie rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego obejmującego:
   • specjalność instrumentalistyka i wokalistyka:
    egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych zgodnie z programem (załącznik nr 1) liczony w punktacji 0-25 podwójnie;
   • specjalność rytmika:
    egzamin praktyczny z przygotowania utworów muzycznych zgodnie z programem (załącznik nr 1), w punktacji 0-25;
    egzamin praktyczny badający predyspozycje ruchowe oraz metrorytmiczne liczony w punktacji 0-25.
  1. egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych w formie pisemnego testu obejmujący: dyktando pamięciowe, dyktando melodyczne, rozpoznawanie interwałów i akordów, korektę błędów, dyktando rytmiczne oraz ogólną wiedzę muzyczną liczony w punktacji 0-25 (załącznik nr 2).
 3. Kandydat, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z wiedzy ogólnomuzycznej ma prawo do egzaminu  w formie ustnej.
 4. Kandydat bez przygotowania muzycznego zdaje egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej w formie ustnej.

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności i egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności kandydata.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które są równoważne:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  8. wolne miejsca w danej specjalności;
  9. limit finansowy.

§ 8

 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Uzasadnienie sporządza Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 9

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły I lub II stopnia do klasy wyższej niż pierwsza składa:
  1. ujednolicony  wniosek do dyrektora szkoły wraz  z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym kierunku lub zaświadczenie, o którym mowa w par. 5 ust.2 lit. A a).
 2. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do  szkoły do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, dokonuje jej podziału według specjalności i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.
 4. Termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
 5. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest:
  1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego ustnie lub pisemnie;
  2. określenie zakresu egzaminu praktycznego;
  3. określenie obowiązujących w podstawie programowej treści z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych;
  4. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego tj.:
   - egzaminu praktycznego z zakresu przedmiotu głównego;
   - egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzonego w formie ustnej lub pisemnej;
  5. sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazanie go dyrektorowi szkoły.
 6. Zadania przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej:
  1. poinformowanie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego;
  2. koordynowanie pracami komisji kwalifikacyjnej;
  3. nadzór nad dokumentacją komisji kwalifikacyjnej.
 7. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, określonych przez komisję kwalifikacyjną podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 8. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w danej szkole.
 9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 10. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 10

 1. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły do PSM I i II st. w Opolu lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Wniosek do dyrektora szkoły należy złożyć wraz  z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym kierunku lub zaświadczenie o którym mowa w par 5 ust.2 lit. A a).
 3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną według specjalności i  wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 4. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest:
  1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego ustnie lub pisemnie;
  2. określenie zakresu egzaminu praktycznego;
  3. określenie obowiązujących w podstawie programowej treści z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych;
  4. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego tj.:
   - egzaminu praktycznego z zakresu przedmiotu głównego;
   - egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzonego w formie ustnej lub pisemnej;
  5. sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazanie go dyrektorowi szkoły.
 5. Zadania przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej:
  1. poinformowanie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego;
  2. koordynowanie pracami komisji kwalifikacyjnej;
  3. nadzór nad dokumentacją komisji kwalifikacyjnej.
 6. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata określonych przez komisję kwalifikacyjną, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły do odpowiedniej klasy.
 7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 8. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 11

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 12

 1. Szkoła może prowadzić nieodpłatne poradnictwo obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.
 2. Szkoła może prowadzić nieodpłatnie działalność konsultacyjną, w szczególności w formie zajęć praktycznych w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

§ 13

W szczególnych uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 2.

§ 14

Regulamin został uchwalony w jednolitym tekście z wprowadzonymi zmianami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 marca 2015r.

Załącznik Nr 1 do egzaminu praktycznego w PSM II st.

1. Kandydaci z przygotowaniem muzycznym:

Fortepian główny:
Utwór polifoniczny, etiuda, utwór dowolny, gra a vista

Rytmika:
Utwór polifoniczny, etiuda, utwór dowolny, gra a vista
Sprawdzian predyspozycji ruchowych

Skrzypce:
Etiuda, utwór dowolny, gra a vista

Wiolonczela:
Gama, etiuda, utwór dowolny, gra a vista

Kontrabas:
Etiuda, utwór dowolny

Instrumenty dęte, akordeon:
Gama, etiuda, utwór dowolny, gra a vista

Perkusja:
Ksylofon: gama, etiuda lub utwór dowolny
Werbel: etiuda
Wibrafon: etiuda lub utwór dowolny
Gra a vista na instrumencie wybranym przez komisję

Gitara:
Gama, etiuda na dowolny problem techniczny, utwór z epoki klasycyzmu, utwór dowolny, gra a vista

Śpiew solowy:
Dwie zróżnicowane charakterem pieśni lub piosenki

2. Kandydaci bez przygotowania muzycznego

W przypadku braku przygotowania bierze się pod uwagę uwarunkowania manualne.

Załącznik Nr 2 do egzaminu ogólnomuzycznego w PSM II st.

Egzamin ogólnomuzyczny obejmuje:

 1. badanie predyspozycji słuchowych:
  dyktando pamięciowe, dyktando melodyczne, rozpoznawanie interwałów i akordów, korekta błędów, dyktando rytmiczne;
 2. ogólną wiedzę muzyczną z zakresu:
  elementy muzyczne /nazwy, podział/
  polskie tańce narodowe /nazwy, krótka charakterystyka każdego tańca/
  faktura utworu muzycznego /znaczenie terminu faktura, rodzaje faktury wielogłosowej, krótkie objaśnienie różnic pomiędzy nimi/
  instrumenty muzyczne /źródła drgań, główne grupy instrumentów, przykładowe instrumenty należące do każdej grupy/
  krótka charakterystyka twórczości dwóch wybranych kompozytorów /kompozytor polski, obcy/

Dla kandydatów bez przygotowania muzycznego przewiduje się indywidualne badanie predyspozycji słuchowych, egzamin ogólnomuzyczny w formie ustnej.KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość