Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Procedura przydzielania zastępstw

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA PSM I i II stopnia w Opolu

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia
Procedury przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych długoterminowych oraz krótkoterminowych za nieobecnych nauczycieli w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn. zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od prac.

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu Procedurę przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych długoterminowych oraz krótkoterminowych za nieobecnych nauczycieli, której treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Każdy pracownik jest obowiązany zapoznać się z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Procedury przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych długoterminowych oraz krótkoterminowych za nieobecnych nauczycieli, pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

Dyrektor

Załącznik nr 1 - Procedura przydzielania zastępstwKONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość