Termomodernizacja placówki

Budynek naszej placówki przy ul. Strzelców Bytomskich 18 oraz budynek Filii przy ul. Jana Bytnara Rudego 8 w Opolu został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. 

 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

 

W sierpniu 2019 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
W maju 2020 r. projekt został zakończony.