KOMUNIKAT DYREKCJI

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu informuje, że:

  1. wszystkie zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania odbywają się w dalszym ciągu z zastosowaniem metod i technik kontaktu na odległość

  1. wyjątek stanowią zajęcia z instrumentu głównego – perkusji, które mogą się odbywać hybrydowo, tzn. zarówno zdalnie jak i stacjonarnie – z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego; potrzebę prowadzenia konkretnych zajęć z instrumentu głównego – perkusji w szkole (z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz terminu zajęć) nauczyciele zgłaszają w sekretariacie szkoły najpóźniej 2 dni przed terminem zajęć;

  1. w klasach programowo najwyższych, tzn. IV cyklu czteroletniego PSM II st. oraz VI cyklu sześcioletniego PSM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, możliwe jest organizowanie konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotu głównego i nauczycielami-akompaniatorami (konsultacje indywidualne) oraz nauczycielami historii muzyki (konsultacje grupowe w mniejszych składach) z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego; potrzebę zorganizowania konsultacji uczniów klas programowo najwyższych w szkole (z podaniem imion i nazwisk uczniów oraz terminu konsultacji) nauczyciele zgłaszają w sekretariacie szkoły najpóźniej 2 dni przed terminem zajęć;

  2. w trosce o zdrowie uczniów obciążonych nauczaniem zdalnym w szkołach ogólnokształcących, w przypadku zajęć zdalnych trwających 2 jednostki lekcyjne i więcej (tzn. 90’ i więcej) zalecane jest ograniczenie czasu połączenia z uczniami do 60’ i przeznaczenie pozostałego czasu na pracę indywidualną uczniów;

  3. w dalszym ciągu uczniowie i nauczyciele mogą ćwiczyć na terenie szkoły – z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


Życzymy zdrowia, cierpliwości, odnajdywania radości i satysfakcji z wzajemnej pracy – także w tych utrudnionych warunkach.