KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSM W OPOLU

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

w związku z rozpoczęciem w naszej szkole kształcenia na odległość, od dnia 25 marca wdrażamy szereg rozwiązań, o których mowa w komunikacie Dyrekcji Wdrożenie rozwiązań…

Oto najważniejsze informacje na ten temat, a także praktyczne wskazówki i wytyczne w tym zakresie:

 • od dnia 25 marca odbywać się będą WSZYSTKIE zajęcia – zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania (także zajęcia z akompaniatorem, chór czy orkiestra)

 • nauczyciele ustalą z uczniami lub – w przypadku młodszych uczniów – ich rodzicami formę zdalnego nauczania i kanał komunikacji (np. kontakt telefoniczny, e-mail, wiadomości w e-dzienniku, komunikatory typu Messenger, WhatsApp, Skype, program do telekonferencji typu Zoom)

 • niezależnie od tych ustaleń uczniowie (w przypadku uczniów młodszych – ich rodzice) i nauczyciele są zobowiązani do codziennego sprawdzania WIADOMOŚCI w e-dzienniku, a dodatkowo nauczyciele – także poczty służbowej

 • na zajęciach zdalnych będzie sprawdzana FREKWENCJA uczniów, przy czym sposób jej egzekwowania zależeć będzie od przyjętej formy zdalnego nauczania i kanału komunikacji, o czym poinformują pedagodzy. Np. brak odpowiedzi na wysłaną przez nauczyciela wiadomośc lub e-mail tego samego dnia może być potraktowana jako nieobecność ucznia na zajęciach. Stąd dyrekcja zobowiązuje uczniów (w przypadku uczniów młodszych – ich rodziców) do potwierdzania otrzymania każdej wiadomości od nauczyciela np. w formie krótkiego komunikatu: przyjęłam/przyjąłem wiadomość

 • w trosce o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi dyrekcja zaleca nauczycielom kontaktowanie się z dziećmi/młodzieżą w porze zajęć – zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym podziałem godzin, a gdy to jest niemożliwe – w porze ustalonej z rodzicami ucznia

 • uczniowie i rodzice przekazują swoje potrzeby, prośby i sugestie bezpośrednio nauczycielom prowadzącym zajęcia; w razie potrzeby nauczyciele przekazują te sygnały kierownikom sekcji i wspólnie z nimi wypracowują rozwiązania

 • w celu weryfikacji postępów ucznia oraz ich oceny nauczyciele mogą łączyć się z uczniem on-line za pomocą wymienionych wcześniej komunikatorów lub programu Zoom, zlecić uczniom przesłanie nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań

 • nie odbędą się egzaminy promocyjne (PSM I i II st.) i końcowe (ostatnie klasy PSM I st.), co oznacza, że oceny z przedmiotu/instrumentu głównego wystawią nauczyciele

 • egzaminy DYPLOMOWE oraz KLASYFIKACYJNE dla uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki (ITN), a także ewentualne inne egzaminy (klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości i umiejętności) będą mogły być przeprowadzone dopiero, gdy minie zagrożenie związane z epidemią COVID-19. Warunki i tryb ich przeprowadzenia ustali Dyrektor szkoły

 • dyrekcja zobowiązuje pedagogów do podania swoim uczniom i ich rodzicom (np. za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku) numerów kontaktowych celem konsultacji telefonicznej, która z nauczycielami przedmiotu/instrumentu głównego będzie możliwa 2 razy w tygodniu, natomiast z pozostałymi nauczycielami – 1 raz w tygodniu

 • jednocześnie dyrekcja prosi rodziców/opiekunów prawnych uczniów o stworzenie im możliwie najlepszych warunków do pracy w domu (wydzielone pomieszczenie, przygotowany, odpowiednio ustawiony sprzęt), umożliwienie ćwiczenia na instrumencie w miarę możliwości o stałych porach (jak dotychczas), zachęcanie dzieci/młodzieży do kontaktu i współpracy z nauczycielem, pomocy w realizacji nagrań, monitorowania realizacji zadań domowych w wyznaczonych terminach, bieżącej kontroli e-dziennika oraz śledzenia aktualności na stronie PSM

 • w celu poszerzania wiedzy i umiejętności przez uczniów nasi nauczyciele polecają następujące platformy edukacyjne i strony internetowe:

https://www.basoofka.net/blog/32647,ksztalcenie-sluchu-porownanie-aplikacji/?fbclid=IwAR2c8adgjT9am9dOX9vUme8dlcN3ALDweshbNfzcruuQCa_5FII-6bHVj3c
https://cea-art.pl/harmonia/

https://www.youtube.com/channel/UCN0f1zm9DRku5jvqpStcnbw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCuG0M_j1aI8XFjwzMqxJJDQ/videos
https://www.youtube.com/?gl=PL&hl=pl
http://www.dur-moll.pl/
http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/
https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/
http://www.cdur.pl/Artykuly/6,Ksztalcenie_sluchu_-_cwiczenia
http://muzykotekaszkolna.pl/
https://ninateka.pl/filmy/muzyka
https://ninateka.pl/strona/kolekcje
https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-WAg_c

http://agencjafilharmonia.pl/kompozytorzy/page/4/


Informacje o wartościowych źródłach i zasobach – także polecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – odnaleźć można ponadto na funpage’u naszej szkoły na Facebooku.

W zakładce BIBLIOTEKA na naszej stronie – linki do bazy nut online oraz propozycji MKiDN.