Procedura organizowania i przeprowadzania części praktycznej Egzaminów dyplomowych w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu w związku z epidemią COVID-19

 1. W egzaminie na terenie szkoły oraz jego organizacji może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 3. Drzwi do szkoły oraz, w miarę możliwości, wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający, komisja oraz osoby uczestniczące w egzaminie nie musiały ich otwierać.

 4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa portier lub inny pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury każdego wchodzącego na egzamin.

 5. Wszyscy wchodzący na teren szkoły zobligowani są do dezynfekcji rąk z użyciem płynu umieszczonego przy wejściu do szkoły.

 6. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może uczestniczyć w egzaminie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.

 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich uczestników egzaminu na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu wyznaczonych miejsc oraz stanowisk egzaminacyjnych; za stanowisko egzaminacyjne uznaje się estradę sali koncertowej lub kameralnej wraz z zapleczem, gdzie zdający i akompaniator mogą przebywać bez ochrony ust i nosa, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

 9. W trakcie trwania egzaminu członkowie komisji korzystają z własnych przyborów
  do pisania.

 10. W przypadku egzaminów następujących bezpośrednio po sobie każdy zdający korzysta
  z odrębnego pulpitu. Wszystkie użyte pulpity są poddawane dezynfekcji po zakończonym egzaminie.

 11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 12. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo wezwać w dniu egzaminu członka PKE nie wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego w celu zastąpienia członka tego zespołu, który ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w egzaminie.

 13. O niemożliwości zakrycia ust i nosa ze względów zdrowotnych zdający lub inny uczestnik egzaminu informuje dyrektora szkoły nie później niż 1 dzień przed egzaminem

 14. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest także w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 15. Miejsca dla członków zespołu egzaminacyjnego przygotowane są z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego. Członkowie komisji egzaminacyjnej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

 16. Sale egzaminacyjne są aranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 2-metrowy odstęp pomiędzy każdą z osób znajdujących się w sali. W związku z tym, nie licząc zdającego egzamin, akompaniatora oraz komisji, w sali kameralnej dopuszcza się uczestnictwo 9 słuchaczy (a w przypadku dyplomu łączonego – 12). W sali koncertowej dopuszcza się uczestnictwo 12 słuchaczy. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości nie dotyczy rodziców zdającego i rodzeństwa.

 17. Prośbę o możliwość uczestnictwa słuchaczy w recitalu wraz z załączoną imienną listą zaproszonych (zgodnie z punktem 16 Procedury – 9 lub 12 osób) zdający dostarcza do sekretariatu szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego

 18. Sale egzaminacyjne wietrzone są przed egzaminem oraz po jego zakończeniu, z dbałością o komfort zdających.

 19. Przerwy między poszczególnymi egzaminami wynoszą nie mniej niż 30 minut, chyba
  że odbywają się w różnych salach.

 20. Każdy zdający ma dostęp do sali ćwiczeniowej, w której będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

 21. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet w szkole.

 22. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone sąplakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 23. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, powierzchni instrumentów, klawiatury, pulpitu, gałki do regulacji wysokości przy fortepianie itp.

 24. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej dezynfekowane są przed i po każdym egzaminie.

 25. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się czasu, który niezbędny jest do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inni uczestnicy egzaminu nie byli narażeni na wdychanie oparów środków do dezynfekcji.

 26. Szkoła zapewnia pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

 27. Członkowie komisji egzaminacyjnej przejdą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

 28. Procedury mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.