Wdrożenie rozwiązań organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r.


Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie


Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, odpowiadając za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o przepisy przedmiotowego rozporządzenia, Dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu wdraża rozwiązania przewidziane przez powyższe rozporządzenie począwszy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 25 marca 2020 roku:


  1. przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania - korzystanie z wszelkich dostępnych form komunikacji zdalnej przez wszystkich pracowników szkoły oraz wszelkich dostępnych form zdalnego kształcenia przez nauczycieli po uprzednim ich ustaleniu z uczniami lub ich rodzicami; zobowiązuje się uczniów do udziału w ustalonych formach zdalnego kształcenia, stosowania się do zaleceń nauczycieli, codziennego sprawdzania poczty elektronicznej i wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz udzielania nauczycielom informacji zwrotnej

  2. koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów - wytyczne dyrekcji w tym zakresie kadra kierownicza przekazuje nauczycielom; uczniowie lub ich rodzice zgłaszają swoje potrzeby bezpośrednio nauczycielom; ewentualnie nauczyciele zgłaszają potrzeby i problemy swoich uczniów kierownikom sekcji i wspólnie z nimi wypracowują rozwiązania

  3. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach – zalecenie nauczycielom równomiernego podziału na tygodnie ustalonego miesięcznego/semestralnego rozkładu materiału nauczania; kontaktowanie się nauczycieli z uczniami w terminach odpowiadających tygodniowemu rozkładowi zajęć; uczulanie nauczycieli przez dyrekcję na problem przeciążenia uczniów samodzielną pracą w zakresie szkoły ogólnokształcącej

  4. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – po dyskusji nauczycieli w poszczególnych sekcjach, a także kierowników sekcji z dyrekcją ustalono sposoby weryfikacji postępów - łączenie się w tym celu z uczniem on-line za pomocą komunikatorów lub programu Zoom, ocenianie przesłanych przez uczniów nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań, bieżące informowanie zapewnia dziennik elektroniczny

  5. ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz ustalenie warunków, sposobów i terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych – sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzaminy dyplomowe, klasyfikacyjne, w tym klasyfikacyjne w ramach ITN oraz poprawkowe zostaną przeprowadzone, gdy minie zagrożenie związane z epidemią COVID-19; w razie przedłużenia okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrekcja ustali warunki, sposoby oraz terminy przeprowadzania poszczególnych egzaminów; z uwagi na zawieszenie artykułu 44zg ust 2 Ustawy o systemie oświaty oraz § 14 Rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania w szkołach artystycznych ocena roczna z przedmiotu głównego nie jest wystawiana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, lecz ocenę tę wystawia nauczyciel

  6. ustalenie sposobów dokumentowania realizacji zadań szkoły – wpisy w dzienniku elektronicznym, korespondencja elektroniczna dyrekcji z kierownikami sekcji oraz kadry kierowniczej z nauczycielami

  7. wskazanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać – przekazywanie uczniom informacji o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zadań na stronie internetowej szkoły, odsyłanie uczniów i nauczycieli do materiałów udostępnianych na funpage’u CEA, umieszczenie listy wartościowych platform edukacyjnych na stronie internetowej szkoły

  8. zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie informacji o formie i terminach tych konsultacji; - zobowiązanie nauczycieli do przekazania uczniom i rodzicom numerów telefonu celem umożliwienia konsultacji; terminy konsultacji – 2 razy w tygodniu z nauczycielem przedmiotu głównego oraz 1 raz w tygodniu w przypadku pozostałych zajęć; forma konsultacji – kontakt telefoniczny

  9. ustalenie z nauczycielami potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania – po konsultacji dyrekcji z Radą Pedagogiczną ustalono, że nie ma potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania


Życzę Wszystkim dużo zdrowia i spokoju, a MUZYKA niech dostarcza nam na co dzień przyjemności oraz pomoże przetrwać ten trudny czas.

Ufam, że niedługo się zobaczymy!


mgr Magdalena Czercowy

Dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu